Beleid

Inleiding

Seniorenbelangen werkt, als ideële stichting, uitsluitend met vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste elf personen en wordt kennismatig ondersteund door een variërend aantal personen, verdeeld over zogenaamde themagroepen, die periodiek rapporteren over hun activiteiten en resultaten. Elk bestuurslid kan één van de volgende taken vervullen: voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris.

Benoeming van bestuursleden en verdeling van taken gebeurt in overeenstemming met de in de statuten en in het huishoudelijke reglement vastgelegde procedures. Seniorenbelangen is zelf verantwoordelijk voor haar doen en laten. Ideeën voor toekomstige activiteiten, waar ze ook ontstaan, worden getoetst aan het beleid en prioriteiten worden gesteld in onderling overleg. In twijfelgevallen beslist een meerderheid van het bestuur.

Werkwijze

De werkgroepen zijn primair verantwoordelijk voor het opvangen van signalen uit hun leefomgeving en het omzetten ervan in adequate acties en/of projectvoorstellen. Na rapportage zal het bestuur zijn verantwoordelijkheden nemen en de projecten met de meest toegevoegde waarde verder ondersteunen. Dit betekent dat de uitvoering van de projecten te allen tijde bij de themagroepen ligt. Indien een officiële stellingname vereist is, wordt die altijd uitgedragen door het bestuur.

Missie

Seniorenbelangen wil actief betrokken zijn bij alle vormen van beleid en beslissingen van maatschappelijke organisaties die de positie van senioren in de samenleving raken. De stichting stelt zich op als serieuze gesprekspartner voor de eerder genoemde maatschappelijke organisaties zoals gemeente en provincie, woningstichtingen, zorginstellingen etc. Daarnaast wil de stichting indien nodig ook actief zijn bij het verstrekken van informatie die belangrijk kan zijn voor ouderen, onder andere via voorlichtingsbijeenkomsten, artikelen in de plaatselijke en regionale nieuwsmedia etc. Om dat te kunnen moet Seniorenbelangen wel op de hoogte zijn van wat er leeft en wat de behoeftes en verlangens van de doelgroep zijn. Dit is mede een taak voor de al eerder genoemde werkgroepen. Ontvangen signalen, ideeën, suggesties, etc. worden getoetst op hun waarde voor de hele doelgroep en omgezet in acties voor bijvoorbeeld simpele verbeteringen of het opzetten van nieuwe activiteiten. Ze kunnen ook leiden tot het bijstellen van prioriteiten of tot nieuw beleid.