Stichting

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden. Een aantal bestuursleden vertegenwoordigt de in Geldrop-Mierlo actieve seniorenverenigingen, de overigen zijn bestuurslid op persoonlijke titel. Het dageljks bestuur bestaat uit:

 Dhr. Hein Crooijmans   Voorzitter 
 Mw. Hettie van der Heijden  Secretaris namens KBO-Geldrop
 Dhr. Joop van Zwet   Penningmeester namens De Kersenplukkers

 

Werkgroepen

Voor de realisatie van de taken en doelstellingen van Seniorenbelangen heeft de stichting een aantal deskundige vrijwilligers in drie werkgroepen:

- Bouwen, Wonen en Veiligheid

- Sociale Dienstverlening

- Mijn Huis Past

 

Financiën

De geldmiddelen van Seniorenbelangen bestaan uit gemeentesubsidie, met name voor de bestuurlijke activiteiten. Voor het financieren van projecten worden ook andere subsidiemogelijkheden (o.a. provincie en sponsoren) benut.

 

Externe contacten

De belangrijkste externe contacten van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo zijn:
- Gemeente Geldrop-Mierlo: B&W, Gemeenteraad en individuele ambtenaren
- Gemeentelijke instellingen, waaronder het Centrum Maatschappelijke Deelname, raden, platformen, overlegorganen en klankbordgroepen
- Seniorenorganisaties
- Zorginstellingen, woningcorporaties, veiligheidsorganisaties
- Andere organisaties die opgesteld zijn voor het belang van senioren.