Doelstelling en doelgroep

Doelstellingen

De Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo komt, zoals haar naam aangeeft, op voor alle senioren woonachtig in Geldrop-Mierlo. Zij behartigt hun gemeenschappelijke belangen op een professionele manier, voor zover dit niet of onvoldoende gedaan wordt door anderen. Uitgangspunt is het verhogen van de kwaliteit van leven van de senioren in de gemeente Geldrop-Mierlo. Het te voeren beleid zal preventief en integraal zijn op diverse terreinen. Prioriteit moet daarbij komen te liggen op activiteiten die een zo groot mogelijke impact hebben op de hele gemeenschap van senioren.

 

Doelgroep

Seniorenbelangen rekent alle senioren van 50 jaar of ouder en woonachtig in Geldrop-Mierlo tot haar doelgroep, onafhankelijk of zij wel of niet lid zijn van seniorenorganisaties of andere voor senioren opkomende organisaties. Extra aandacht wordt geschonken aan het bereiken van de niet-georganiseerden.

 

Situering en werkgebied

Seniorenbelangen is een belangenorganisatie van en voor senioren en heeft een eigen, onafhankelijk beleid. Dit richt zich op seniorenbeleid in het algemeen en op een aantal belangrijke, specifieke deelonderwerpen zoals sociaaleconomische positie, veiligheid, huisvestingsproblematiek, welzijn en (gezondheids)zorg, binnen de kaders van het overheidsbeleid. Voor de gemeente is Seniorenbelangen de voornaamste – en vaak zelfs de enige – gesprekspartner voor seniorenbelangen, omdat zij als onafhankelijke stichting opereert, waarin zowel niet-georganiseerden senioren alsook de in de gemeente actieve seniorenorganisaties vertegenwoordigd zijn.

 

Invloed van de doelgroep

Zowel groepen senioren als privépersonen kunnen reageren, ofwel direct naar het bestuur en/of de themagroepen van Seniorenbelangen, ofwel via de seniorenorganisaties, seniorenadviseurs en andere belangenorganisaties voor senioren. Ontvangen signalen, ideeën, suggesties, etc. worden getoetst op waarde voor de hele doelgroep en omgezet in impulsen, voor bijvoorbeeld simpele verbeteringen of het opzetten van nieuwe activiteiten, en kunnen zelfs leiden tot het bijstellen van prioriteiten of beleid.

 

Langetermijndoelstellingen

Seniorenbelangen wil in de toekomst meer aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  • Preventie in het algemeen: dit thema raakt telkens weer ondergesneeuwd in de prioriteitsstelling in veel politieke beleidsplannen omdat met preventie alleen op langere termijn resultaten te behalen zijn.
  • Blijvend Thuis in Eigen Huis tegenover verzorgingsomgeving.
  • Woningaanpassingen om langer in het eigen huis te kunnen blijven wonen.
  • Realisatie van levensloopbestendige woningen met bijbehorende zorginfrastructuur.
  • Invoeren van een keurmerk Seniorproof waaraan alle op senioren van toepassing zijnde beleidsplannen moeten voldoen.
  • Eenzaamheidsherkenning en -preventie.