Bouwen, Wonen & Veiligheid

Bouwen en Wonen

 

1. Doel en uitgangspunten

Het geven van gevraagd en spontaan advies aan alle partijen die betrokken zijn bij woningbouwontwikkeling, volkshuisvestingsvraagstukken en de inrichting van de woonomgeving in de breedste zin van het woord. Daarbij ligt de nadruk op de huisvesting van senioren, al dan niet met een beperking.

2. Taken

 • Het beoordelen en adviseren op basis van de richtlijnen Levensloopbestendig Wonen van nieuwbouw- en / of herstructureringsplannen binnen de gemeentelijke woningbouw doelstellingen
 • Deze adviezen worden uitgebracht  aan initiatiefnemers c.q. de opdrachtgevers van bouwplannen te realiseren binnen de gemeente Geldrop-Mierlo
 • Het beoordelen en adviseren op basis van de richtlijnen Levensloopbestendig Wonen van de kwaliteit en toegankelijkheid en veiligheid van de woonomgeving en de woning
 • Initiatief nemen inzake het voorstellen van potentiële bouw/ontwikkellocaties (waaronder ook herontwikkellocaties) voor seniorenhuisvesting alsook huisvesting voor mensen met een beperking. Het onderzoeken van de geschiktheid van deze locaties (voorgesteld door de themagroep dan wel door derden), waarbij als leidraad geldt de (specifieke) woon- en zorgbehoefte van de doelgroepen.

3. Stakeholders / externe contacten

 • Gemeente Geldrop – Mierlo
 • Platform Wonen
 • Woningbouwcorporaties: o.a. Compaen, Wooninc en Woonbedrijf
 • Zorgaanbieders: o.a. Savant, Ananz, Zuidzorg, Zorgboog.
   

Veiligheid

 

1. Doelstelling

Het bevorderen van een optimale leefomgeving en maximale veiligheid in en om de woning, met daarbij extra aandacht voor problematiek van senioren.

De uitwerking van deze doelstelling beperkt zich vooralsnog tot de woonkern Mierlo.
In overleg met de gemeente wordt geprobeerd de Geldropse wijken, eventueel via de wijkverenigingen, hier ook in te betrekken.

 

2. Nieuwe onderwerpen

- Vanuit de gemeente, vóór plannen definitief zijn vastgesteld en indien mogelijk met betrokken ambtenaren:

 • Het beoordelen en becommentariëren van constructie en reconstructieplannen
 • Overleg voeren over begroting- en onderhoudsplannen
 • Plan Hekelstraat
 • Het invloed uitoefenen en adviseren bij het opstellen van kaders waaraan moet worden voldaan voor het welzijn van alle gebruikers.

- Vanuit de actualiteit:

 • Veiligheid aan de voordeur hulpbehoevende bewoners
 • Het toetsen van de kwaliteit en veiligheid van de verkeersruimte
 • Het toetsen van de kwaliteit en veiligheid in en om gebouwen en wooncomplexen
 • Overleg centrummanagement

- Vanuit regionale en lokale projecten:

 • Nul verkeersdoden in Brabant

 

3. Doorlopende zaken en onderhoud

- Categorisering en afstemming wegennet

- Handhaving van stoepparkeren, uitstallingen, gebruik invalidenparkeerplaatsen etc.

- Voorzieningen voor rolstoelen, rollators, invalidenparkeerplaatsen

- Afvaardiging in het Verkeersplatform van de gemeente

- Afvaardiging in het gehandicaptenplatform

- Afstemming met andere werkgroepen

- Deelname aan projecten:

 • Brandveiliger Mierlo
 • Broemcursus

 

4. Eigen projecten (eventueel aangevuld met externe deskundigen)

- Organiseren van voorlichting

 

5. Formele adviezen en/of eindconclusies

- Deze zullen altijd via het bestuur naar buiten gebracht worden

 

6. Kennisonderhoud

- Jaarlijkse kalender van beurzen en symposia

- VBOB-bijeenkomsten

- Excursie bij leveranciers van veiligheids- en beveiligingsapparatuur